Software financer / Per a qui és BIA? 

BIA és la solució global de gestió pel sector financer integrant tota l’operativa de:

 
Entitats de crèdit
Unitats de Banca
Privada
Brokers
Societats de Valors
Agències de Valors
Gestores de carteres
Gestores i Depositàries
de Fons d’Inversió
Gestores i Depositàries
de Plans de Pensions
Family Office
Agents financers
EAFIs
Si el seu negoci no es troba reflectit, tenim una personalització a la seva mida.
Contacti amb nosaltres i l’informarem.
 

CRM - PROCESSOS STP - CONTROL - RENTABILITAT - RISC


BROKERAGE

+ Routing
Publicació
Conciliació
No cotitzats
Contractació
Liquidació
Renda fixa
Middle office
Comunicació
  Banc d’Espanya
Meff
Unitat de control
Risc de mercat,
  crèdit, liquiditat,
  operacional, legal,
  frau
Calendaris i tarifes


CUSTÒDIA

+ Consultes
  personalitzades
+ Informes a clients
+ Operatius de 
  carteres d’efectiu
+ Moviments de
  títols
+ Llibre d’accionistes
+ Intercanvi amb
  tercers
+ Càrrecs,
  abonaments
  massius, interessos,
  corretatges,
  comptabilització
+ Balança de
  pagaments
+ Informació
  d’organismes
  reguladors:
  CNMV,
  Banc d’Espanya, …


IIC’s

+ Mestre de IIC’s
+  Càlcul de valor
  liquidatiu
+ Controls “exante”
  i “expost” del valor
  liquidatiu
+ Automatització
+ Intercanvis
+ Comercialitzador
+ Gestió de IIC’s
+ Supervisió i
  depositària de IIC’s
+ Informes a partícips
+ Reporting a
  reguladors i mercats
+ Gestió de comissions
+ Gestió automatitzada
  de partícips

GESTIÓ I
ASSESSORAMENT

+ Registre
  i monitoratge
  de propostes
+ Middle office
+ Back office
+ Auditories CNMV:
  generació d’estats
  reservats
+ Reporting a clients
+ Càlculs de risc
+ Comissions
  d’assessorament
+ Perfomance
  atribution
+ Risk atribution